ЛитВек - электронная библиотека >> Автор неизвестен >> Религия >> АПОСТОЛ гражданским шрифтом с ударениями

АПОСТОЛ на церковнославянском гражданским шрифтом

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛ, списана святым Апостолом и Евангелистом Лукою

Зачало 1 (Во святую и великую неделю Пасхи)

Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́х о всех, о Фео́филе, я́же нача́т Иису́с твори́ти же и учи́ти да́же до дне, во́ньже, запове́дав апо́столом Ду́хом Святы́м, и́хже избра́, вознесе́ся. Пред ни́миже и поста́ви Себе́ жи́ва по страда́нии Свое́м во мно́зех и́стинных зна́мениих, де́ньми четы́редесятьми явля́яся им и глаго́ля я́же о Ца́рствии Бо́жии. С ни́миже и яды́й, повеле́ им от Иерусали́ма не отлуча́тися, но жда́ти обетова́ния О́тча, е́же слы́шасте от Мене́: я́ко Иоа́нн у́бо крести́л есть водо́ю, вы же и́мате крести́тися Ду́хом Святы́м, не по мно́зех сих днех. Они́ же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие Изра́илево? Рече́ же к ним: несть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти. Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми свиде́тели во Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до после́дних земли́.

Деян 1:1–8

Зачало 1 (На Вознесение Господне)

Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́х о всех, о Фео́филе, я́же нача́т Иису́с твори́ти же и учи́ти да́же до дне, во́ньже, запове́дав апо́столом Ду́хом Святы́м, и́хже избра́, вознесе́ся. Пред ни́миже и поста́ви Себе́ жи́ва по страда́нии Свое́м во мно́зех и́стинных зна́мениих, де́ньми четы́редесятьми явля́яся им и глаго́ля я́же о Ца́рствии Бо́жии. С ни́миже и яды́й, повеле́ им от Иерусали́ма не отлуча́тися, но жда́ти обетова́ния О́тча, е́же слы́шасте от Мене́: я́ко Иоа́нн у́бо крести́л есть водо́ю, вы же и́мате крести́тися Ду́хом Святы́м, не по мно́зех сих днех. Они́ же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие Изра́илево? Рече́ же к ним: несть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти. Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми свиде́телие во Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до после́дних земли́. И сия́ рек, зря́щим им, взя́тся, и о́блак подъя́т Его́ от о́чию их. И я́ко взира́юще бя́ху на не́бо, иду́щу Ему́, и се му́жа два ста́ста пред ни́ми во оде́жди беле́. Я́же и реко́ста: му́жие Галиле́йстии, что стоите́ зря́ще на не́бо? Сей Иису́с, вознесы́йся от вас на не́бо, та́кожде прии́дет, и́мже о́бразом ви́десте Его́ иду́ща на не́бо. Тогда́ возврати́шася во Иерусали́м от горы́ нарица́емыя Елео́н, я́же есть близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия путь.

Деян 1:1–12

Зачало 2

Во дни о́ны, возврати́шася апо́столи во Иерусали́м от горы́ нарица́емыя Елео́н, я́же есть близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия путь. И егда́ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницу, иде́же бя́ху пребыва́юще, Петр же и Иа́ков, и Иоа́нн и Андре́й, Фили́пп и Фома́, Варфоломе́й и Матфе́й, Иа́ков Алфе́ов и Си́мон Зило́т и Иу́да Иа́ковль. Си́и вси бя́ху терпя́ще единоду́шно в моли́тве и моле́нии, с жена́ми и Мари́ею Ма́терию Иису́совою и с бра́тиею Его́. И во дни ты́я воста́в Петр посреде́ учени́к, рече́, бе же име́н наро́да вку́пе я́ко сто и два́десять: му́жие бра́тие, подоба́ше сконча́тися Писа́нию сему́, е́же предрече́ Дух Святы́й усты́ Дави́довыми о Иу́де, бы́вшем вожди́ е́мшим Иису́са, я́ко причте́н бе с на́ми и прия́л бя́ше жре́бий слу́жбы сея́, подоба́ет у́бо от сходи́вшихся с на́ми муже́й во вся́ко ле́то, в не́же вни́де и изы́де в нас Госпо́дь Иису́с, наче́н от креще́ния Иоа́ннова да́же до дне, во́ньже вознесе́ся на не́бо от нас, свиде́телю воскресе́ния Его́ бы́ти с на́ми еди́ному от сих. И поста́виша два, Ио́сифа нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́н бысть Иу́ст, и Матфи́а, и помоли́вшеся ре́ша: Ты, Го́споди, Сердцеве́дче всех, покажи́, его́же избра́л еси́ от сею́ двою́ еди́наго, прия́ти жре́бий служе́ния сего́ и апо́стольства, из него́же испаде́ Иу́да, ити́ в ме́сто свое́. И да́ша жре́бия и́ма, и паде́ жре́бий на Матфи́а, и причте́н бысть ко единона́десяти апо́столом.

Деян 1:12–17; 21–26

В понедельник светлыя недели.

Зачало 3

Во дни о́ны, егда́ скончава́шася дни́е Пятьдеся́тницы, бе́ша вси апо́столи единоду́шно вку́пе. И бысть внеза́пу с небесе́ шум, я́ко носи́му дыха́нию бу́рну, и испо́лни весь дом, иде́же бя́ху седя́ще, и яви́шася им разделе́ни язы́цы я́ко о́гненни, се́де же на еди́ном ко́емждо их. И испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та и нача́ша глаго́лати ины́ми язы́ки, я́коже Дух дая́ше им провещава́ти. Бя́ху же во Иерусали́ме живу́щии иуде́е, му́жие благогове́йнии, от всего́ язы́ка, и́же под небесе́м. Бы́вшу же гла́су сему́, сни́деся наро́д и смяте́ся, я́ко слы́шаху еди́н ко́йждо их свои́м язы́ком глаго́лющих их. Дивля́хуся же вси и чудя́хуся, глаго́люще друг ко дру́гу: не се ли, вси си́и суть глаго́лющии галиле́ане? И ка́ко мы слы́шим ко́ждо свой язы́к наш, в не́мже роди́хомся, па́рфяне и ми́дяне и елами́те, и живу́щии в Месопота́мии, во Иуде́и же и Каппадоки́и, в По́нте и во Аси́и, во Фриги́и же и Памфили́и, во Еги́пте и страна́х Ливи́и, я́же при Кирини́и, и приходя́щии ри́мляне, иуде́и же и прише́льцы, кри́тяне и ара́вляне, слы́шим глаго́лющих их на́шими язы́ки вели́чия Бо́жия.

Деян 2:1–11

В неделю 8-ю.

Зачало 4

Во дни о́ны, став Петр со единона́десятьми, воздви́же глас свой и рече́ им: му́жие Иуде́йстии и живу́щии во Иерусали́ме вси, сие́ вам разу́мно да бу́дет, и внуши́те глаго́лы моя́, не бо, я́коже вы непщу́ете, си́и пия́ни суть, есть бо час тре́тий дне, но сие́ есть рече́нное проро́ком Ио́илем: и бу́дет в после́дния дни, глаго́лет Госпо́дь, излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́ку плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ю́ноши ва́ши виде́ния у́зрят, и ста́рцы ва́ши со́ния ви́дят, и́бо на рабы́ Моя́ и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́, и прореку́т, и дам чудеса́ на небеси́ горе́ и зна́мения на земли́ ни́зу, кровь и огнь и куре́ние ды́ма. Со́лнце преложи́тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде да́же не приити́ дню Госпо́дню вели́кому и просвеще́нному. И бу́дет, всяк, и́же а́ще призове́т и́мя Госпо́дне, спасе́тся.

Деян 2:14–21

Во вторник светлыя недели.

Зачало 5

Во дни о́ны, рече́ Петр к лю́дем: му́жие Изра́ильстии, послу́шайте слове́с сих: Иису́са Назоре́а, Му́жа от Бо́га изве́ствованна в вас си́лами и чудесы́ и зна́мении, я́же сотвори́ Тем Бог посреде́ вас, я́коже и са́ми ве́сте, Сего́ нарекова́нным сове́том и проразуме́нием Бо́жиим